งานสัมมนา "ทางออกใหม่ไปด้วยกัน GENBA KAIZEN"


วัตถุประสงค์ของงาน

     งานสัมมนา "ทางออกใหม่ไปด้วยกัน GENBA KAIZEN" จัดขึ้นมาพื่อยกระดับ

  การขี้นรูปพลาสติก ในโรงงานขึ้นรูป (Injection Molding Factor) โดยใช้ Factor4 เป็นแนวทาง

    1.ลดการสูญเสียเม็ดพลาสติก

    2.ลดการใช้น้ำ

    3.ลดการใช้กระแสไฟฟ้า

    4.เป็นการผลิตขึ้นรูปพลาสติกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Event Highlights