Complain & e- Customer satisfaction Report
วันที่่ :
19-12-2018
เวลา :
04:27
1. บุคคล ผู้ถูกสัมภาษณ์
    Company1:
           Name :
2.ความพึงพอใจ และ ความไม่พึงพอใจ ต่อสินค้า ของ บริษัทมัตซุยฯ
   2.1ความพึงพอใจ และ ความไม่พึงพอใจ ต่อสินค้า ของ บริษัทมัตซุยฯ : Products :
 
   2.2ความพึงพอใจ และ ความไม่พึงพอใจ ต่อสินค้า ของ บริษัทมัตซุยฯ Price :  
 
3. ความพึงพอใจ และ ความไม่พึงพอใจ ต่อสินค้า ของ บริษัทมัตซุยฯ : Matsui Staff :
   3.1 ฝ่ายขาย SALES : ของ บริษัทมัตซุยฯ  
 
   3.2 ฝ่ายบริการ SERVICE STAFF : ของ บริษัทมัตซุยฯ